Start

OSP Zakłodzie

Ochotnicza Straż Pożarna

Witamy na naszej stronie internetowej :)

Kilka słów o Nas...

 

        Zakłodzie to wieś położona na wschodnim krańcu gminy Radecznica. Pierwsze wzmianki o naszej wsi pochodzą z 1430 roku i były zapisane w akcie podziału dóbr ziemskich pomiędzy braćmi Smogarzewskim – Latyczyński. W 1520 roku wieś przeszła w ręce kanonika krakowskiego Zygmunta Tarnowskiego, a 10 lat później kupił ją burgrabia turobiński Jan Sarnicki. W 1605 roku wieś kupił Jan Zamojski i włączył ją do dóbr Ordynacji. W roku 1780 we wsi była już karczma, a 20 lat później 3 karczmy, młyn wodny i folwark.
W 1827 roku wieś liczyła 34 domy i 151 mieszkańców, a prawie 100 lat później, bo w 1921 roku było 69 domów i 461 mieszkańców (w tym 34 Żydów i 2 Ukraińców).
Do najważniejszych wydarzeń z historii wsi możemy zaliczyć:
W 1916 roku – powstała we wsi Szkoła Powszechna,
W 1930 roku – została utworzona Gromadzka Rada Narodowa, która funkcjonowała przez następne 3 lata,
W 1958 roku powstało we wsi Kółko Rolnicze.
 
      Rok 1963, to ważna data w historii tej wsi, a przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnej – dnia 3 marca 1963 roku na walnym zebraniu, w którym udział wzięło 21 strażaków powołano pierwszy Zarząd OSP w Zakłodziu, w składzie:
Prezes – Łukaszczyk Władysław
Wiceprezes – Naczelnik – Krukowski Józef
II Wiceprezes – Bednarz Aleksander
Sekretarz – Krukowski Aleksander
Skarbnik – Pić Jan
Gospodarz – Krasula Adam
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kurek Bronisław
Członkowie Zarządu – Krukowski Edward i Kurek Bronisław
Członkowie Komisji Rewizyjnej – Krasula Bolesław i Kobylas Bolesław
Zebranie obsługiwał Druh z Komendy Rejonowej – Pitura Jan.
Pozostali strażacy to:
Kwaśniak Czesław, Kwaśniak Bronisław, Polak Adolf, Orchowski Stanisław, Charkot Stanisław, Kucharski Aleksander, Poświatowski Józef, Kucharski Józef, Dziura Władysław, Krukowski Czesław, Zych Jan. W tym samym roku Zwołano Nadzwyczajne Zebranie Straży, na którym funkcję Naczelnika Straży objął Edward Krukowski.
 
       Na koniec 1963 roku OSP dysponowało własnym sprzętem, w skład którego wchodziło: 2 wiadra, 2 tłumnice, 2 bosaki, 1 drabina. W 1964 roku OSP otrzymała motopompę M-200, posiadała syrenę ręczną oraz zakupiła 17 mundurów uszytych przez krawca z Sułowca – Edwarda Piturę. W tym samym roku nastąpiło także otwarcie pierwszych pomieszczeń remizy strażackiej zwanych wówczas „Domem Ludowym” lub świetlicą. Impreza ta połączona była z Dożynkami Powiatowymi i okolicznościową wystawą rolniczą. 
    Od 1965 roku straż gromadziła materiały do rozbudowy remizy o pomieszczenie garażowe. Strażacy kopali kamień na fundamenty, zwozili piasek, żużel, robili pustaki i przystąpi do budowy budynku murowanego. Budowa trwała kilka lat – było trudno o pieniądze, jak również o pozyskanie materiałów budowlanych.
      W listopadzie 1968 roku OSP otrzymała motopompę M-800, dysponowała 8 odcinkami węży W-52, 6 wężami W-75, 3 wężami ssawnymi oraz kompletem tj. po 8 sztuk mundurów bojowych, hełmów, pasów i toporków.
     W 1973 roku na dziesięciolecie straży dzięki pomocy Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędowi Gminy skończono budowę garażu oraz odnowiono świetlicę.
       W historii straży i wsi zapisał się również rok 1978 – OSP na zawodach sportowo – pożarniczych w Gaju Gruszczańskim zajęła 1 miejsce. Dnia 7 maja odbyła się uroczystość 15 – lecia OSP. Podczas tej uroczystości OSP otrzymała „SZTANDAR” ufundowany przez Pana Antoniego Kwaśniaka – mieszkańca tej wsi. W uroczystości tej udział wzięli: Mieczysław Skiba – Komendant Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej, Prezes Zarządu Gminnego – OSP Dh Bolesław Wyłupek, sztandar odbierał naczelnik OSP Edward Krukowski.
      Po 20 latach nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa OSP. Na walnym zebraniu w dniu 12 stycznia 1984 r. funkcję Prezesa objął Jan Zych. 17 lutego 1991 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika OSP. Funkcję naczelnika objął druh Andrzej Kopa, a prezesem został druh Adam Łukaszczyk. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej powołano druha Mariana Dziurę.
      Nastąpił okres ożywienia działalności jednostki. Na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych jednostka zaczęła zajmować czołowe miejsca, a także wyposażono ją w mundury wyjściowe oraz bojowe.
       W 1992 roku wieś podłączono w sieci wodociągowej – straż w ten sposób otrzymała sprzymierzeńca w walce z ogniem. W tym samym roku nasza jednostka zorganizowała uroczystość Świętego Floriana w Parafii Mokrolipskiej.
     W roku 1995 funkcję Prezesa objął Stanisław Krukowski, a naczelnikiem został Krzysztof Bączek, który funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. Podczas walnego zebrania w dniu 18 stycznia 1997 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. W wyborach uzupełniających na wolne stanowisko funkcję tę objął druh Marian Batorski.
      Strażacy brali udział w szkoleniach, manewrach, zawodach sportowo – pożarniczych. Organizowali zabawy taneczne, z których dochód odkładali na zakup samochodu pożarniczego. W 1998 roku dzięki zgromadzonym własnym środkom pieniężnym jednostka stała się posiadaczem  samochodu pożarniczego marki „Żuk”. Sprzęt strażacki uzupełniony został o hełmy PH-5 i prądownice. Trzy lata później jednostka była gospodarzem gminnych zawodów sportowo – pożarniczych przeprowadzonych na boisku w Gaju Gruszczańskim.
         Z początkiem 2001 roku zrodził się pomysł generalnego remontu połączonego z modernizacją i rozbudową dotychczasowej remizo – świetlicy. Po zaakceptowaniu przez władze gminy rozpoczęto przygotowanie dokumentacji. Roboty budowlane trwały przez okres czterech lat. Modernizację budynku zakończono i oddano do użytku w 2005 roku wraz z organizacją uroczystości świętego Floriana.
       W 2007 r. na zapleczu budynku remizo – świetlicy wybudowano  chłodnię.
     W roku 2008 OSP przystąpiła do realizacji projektu pn.” Zielone boisko” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i zorganizowała wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano wycieczkę do Lublina, gdzie dzieci odwiedziły Muzeum Wsi Lubelskiej, obejrzały film w kinie oraz posiliły się w McDonaldzie.
       
      7 grudnia 2008  OSP wspomagała organizacyjne przygotowanie jubileuszu 100-lecia urodzin najstarszego mieszkańca wsi, twórcy ludowego Władysława Kucharskiego. Solenizant grywał na weselach i zabawach w okolicach Radecznicy w latach 20- i 30-tych, potem zajął się wytwórstwem sierpów, których zrobił około tysiąca! Poza tym zacny pan Władysław w swoim długim życiu skonstruował  ponad 50 par skrzypiec oraz ... fortepian. 
       W 2009 r. OSP założyła wniosek do FWW pn. „Zakłodzie – mój kawałek świata”  min. na remont sklepu – wniosek jednak nie uzyskał dofinansowania  W tym samym roku udało się zorganizować wakacje wspólnie z Fundacją Zielony Domek, w ramach których dzieci pojechały na wycieczkę do Łążka Garncarskiego.
      W dniach 1-5.III.2010 zorganizowano ze środków pozyskanych z Fundacji Wspomagania Wsi warsztaty z edukacji finansowej „Zaplanuj swoją  przyszłość” współfinansowane przez Narodowy Bank Polski.
    24 kwietnia 2010 r. odbyła się Pielgrzymka druhów do Częstochowy. W tym samym roku z Urzędu Marszałkowskiego  w Lublinie za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania Dolina Wieprza i Poru OSP pozyskało środki na realizację projektu pt.  „Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Zakłodziu”. W ramach tego zadania wykonano Kominek.
Od 5 do 16 lipca 2010 r. w Zakłodziu odbywały się półkolonie dla dzieci. OSP na ten cel pozyskało środki z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2010”. Podczas trwania projektu pn. „Niby nic a tak wiele znaczy” grupa 17 dzieci wraz z opiekunkami  Panią Dorotą Godzisz i Panią Moniką Poświatowską pomagały starszym, samotnym mieszkańcom wioski. Udało się wykonać proste a zarazem bardzo pożyteczne prace na rzecz potrzebujących. W ramach projektu dzieci miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, a także odwiedziły wioskę Gotów w Masłomęczu oraz  zwiedziły Zamość.
      W roku 2011 dokonano zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Straży. Funkcję tę od Mariana Batorskiego przejął Zbigniew Godzisz.
       W dn. 4-6 marca 2011 r. w Zakłodziu dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Wspomagania Wsi OSP zorganizowała II edycję warsztatów z edukacji finansowej „Zarządzanie długiem”.
      W miesiącach lipiec-sierpień 2011 r. odbyły się półkolonie dla dzieci. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” w partnerstwie z OSP Zakłodzie na realizację zadania pozyskało  środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu pn. „Przystań nad rzeką Por”  grupa ponad 50 dzieci i młodzieży brała  udział w warsztatach: wokalnych, kulinarnych, ekologicznych, rękodzielniczo-plastycznych i zajęciach sportowych.  W programie półkolonii były także  wycieczki do Guciowa, Zwierzyńca, Kazimierza Dolnego, rajdy piesze i rowerowe po okolicy. Na zakończenie półkolonii odbył się festyn rodzinny.
       W dniach 30 stycznia – 10 luty 2012  odbywały sie półkolonie zorganizowane w ramach Pożytecznych Ferii 2012.  Na realizację zadania OSP pozyskała środki z Fundacji Wspomagania Wsi. W trakcie półkolonii  grupa 15 dzieci i młodzieży brała udział w zajęciach świetlicowych, podczas których opracowała informacje do zamieszczenia w "Atlasie Wsi". W programie ferii zimowych znalazła się wycieczka do Zamościa, podczas której młodsze dzieci miło spędziły czas w sali zabaw „Jaś i Małgosia”,  a starsze jeździły na łyżwach na Rynku Wielkim pod Ratuszem. Wszystkie dzieci uczestniczące w wycieczce miały okazję obejrzeć film w 3D. Na podsumowanie ferii odbył się kulig, w którym wzięli  udział dzieci i ich rodzice. Przejażdżka saniami zakończyła się ogniskiem i wspólnym biesiadowaniem.
      Na przełomie lipca i sierpnia 2012r.w Zakłodziu odbyły się po raz piąty półkolonie dla dzieci, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” w partnerstwie z Gminą Radecznica i Ochotniczą Strażą Pożarną w Zakłodziu. Projekt Wesoło, bezpiecznie i pożytecznie – Wakacje 2012” został sfinansowany ze środków pozyskanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grupa ponad 30 dzieci i młodzieży uczestniczyła w zajęciach: aerobiku, rękodzielniczo-plastycznych, kulinarnych i sportowych. Organizowane były także: rajd rowerowy do skansenu w Zaburzu, spływ kajakowy po rzece Wieprz, wycieczki do Zamościa i Bałtowa. Podczas półkolonii dzieci miały okazję rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe doświadczenia, poznać koleżanki i kolegów oraz miło spędzać wolny czas.
      W dniach 14-15 stycznia 2013 r. OSP zorganizowała dla rolników szkolenie na temat "Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne". 
      W kwietniu 2013 roku OSP wspólnie ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Wieś” zorganizowało Spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców Zakłodzia. W ramach spotkania uczestnicy podzieli się jajeczkiem oraz mogli spróbować wielkanocnych potraw.
Następnie OSP z Urzędu Marszałkowskiego  w Lublinie za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania Dolina Wieprza i Poru pozyskała środki na realizację projektu pt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Zakłodzie, której celem jest zwiększenie aktywności społecznej i kulturowej mieszkańców wsi Zakłodzie, poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kuchenny”.
       5 maja 2013 r. odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość powiązana była z 50 rocznicą powstania OSP w Zakłodziu. Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. odprawionej w intencji Strażaków  w Kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu. Przed świetlicą odbyła się dalsza część uroczystości, w czasie której zasłużonym Strażakom wręczono medale i odznaczenia "Za zasługi dla pożarnictwa". Sztandar OSP Zakłodzie został odznaczony Złotym medalem. W uroczystości udział wzięli: młodszy brygadier Michoński Mirosław  przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Starosta Zamojski  Henryk Matej, Wójt Gminy Radecznica Gabriel Gąbka oraz radni i sołtysi Gminy Radecznica. Oficjalne obchody zakończyła defilada pododdziałów. Uczestnicy uroczystości poczęstowani zostali obiadem przygotowanym przez panie z miejscowego Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś”.
      11 czerwca 2013 roku OSP pomagała Stowarzyszeniu „Przyjazna Wieś” w organizacji Dnia Dziecka dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Radecznicy.
W tym samym roku powstała strona internetowa OSP.
     W  roku 2014 wspólnie ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Wieś” zorganizowano drugie spotkanie Wielkanocne, które włączone zostało w projekt „Wśród szumiącej wody - wierszem pisane”.  Spotkanie połączone było z prezentacją dorobku twórców  lokalnych. Na jego realizację udało się uzyskać dofinansowanie ze Starostwa  Powiatowego w Zamościu.  W tym samym roku z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania Dolina Wieprza i Poru pozyskano środki na realizację projektu pt. „Małe kino – centrum kulturalne i edukacyjne, której celem jest rozwijanie aktywności i edukacji społeczności lokalnej – w tym dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zakłodziu w nowoczesny sprzęt multimedialny”. W ramach tego projektu zakupiono także krzesła do świetlicy.
      4 października 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Zakłodzia po raz pierwszy miała zaszczyt uczestniczyć w weselu Strażackiej    PARY.
      Każdego roku nasza jednostka uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując „czołowe miejsca" ;)
 

 

  

Brak opisu obrazka